تمامی فعالیت ها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پخش آهنگ های شما در اردبیل موزیک >> کلیک کنید

بیوگرافی منصور درگاهی (بابک) ميجميری 

بیوگرافی منصور درگاهی (بابک) ميجميری

بیوگرافی منصور درگاهی (بابک) ميجميری 

بیوگرافی در ادامه مطلب 

منصوردرگاهي (بابك)ميجميري درسال ١٣٦٢/١/١٣درروستاي ميجميرازتوابع شهرستان نيراستان اردبيل درخانواده ي بسيارفقيري به دنيا امدپدر وي شمسعلي درگاهي طب شاعري بخصوص داردومادرش مهين دخت كريمي(بتول)نام دارد.او داراي يك خواهرازخودش بزرگتربنام فاطمه وچهارتا برادرازخودكوچكتربه ترتيب عادل حامدجاويدكريم دارد،ايشان تاپنجم ابتدايي درهمان مدرسه ي روشن ميجميرتحصيل كردند،وبراي ادامه تحصيل راهنمايي به شهرستان نيررفت ودرمدرسه شبانه روزي شهيدرجايي ديپلم ادبيات گرفت.به دليل مريضي اعصاب وروانِ پدرشان ونبودامكانات وبدليل فقيري شديد
مجبورشدترك تحصيل كندبيشتروقتهاهم كلاسيهاي اوبدليل وسله داربودن لباسهاي منصوراورا هوي ميزدندواين باعث ميشدتاروحيه ي اواسيب جدي ببيندوي براي امرمعاش خانواده اش ترك تحصيل كردتابه كاركشاورزي ودامداري مشغول باشد،وي درسال ١٣٧٩كتابي بعنوان رازدل منصوربه چاپ رساندودرسال ١٣٨٢كتابي بعنوان ديوان منصوربه چاپ رساندواثري بعنوان غزلهاي منصوردرحال اماده سازي براي چاپ ميباشد.درهمان سال١٣٨٢به تهران رفت وبه كارپوشاك فروشي درنازي ابادتهران مشغول شددرسال ١٣٨٩با خانم فاطمه طاعتي (شاعر)درفرهنگسراي شهرستان نيرآشناشدوازدواج كرداويك فرزندداردبنام رقيه درگاهي كه درسال١٣٩٢به دنيا امد،براي اولين بارترانه ي ماندگار
(( گجه لر))
رانوشت وبااهنگسازي اقاي فرهادبياضي و بانوازندگي ويالون سپهرارشاداين ترانه روخوندندوبعدازان ترانه اي بنام سنه خاطيرراساختند،وازكارهاي اوميشودمثل اهنگ پيشوازامدادخودروي كشورو سرودشهرستان نيرو اهنگ سنسيزبااهنگسازي اقاي بياضي ونوازندگي ويالون اقاي ارش معماروگيتاراقاي بياضي اشاره كرد،وي هم اكنون به كارشعروموسيقي مشغول ميباشدوي دراكثركنكره هاومراسمات ادبيات درتهران واردبيل شركت ميكندوي درتلاش است تا مطالبي رابراي صلح وارامش درجهان به سازمان ملل ارائه كند.

دیدگاه خود را بگذارید

    عضو کانالتلگرامی اردبیل موزیک شوید...